جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سایت جانمایی سیلوها

ساختمان اداری

طراحی سازه برج کار

ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزارتنی و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان فارس – سروستان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.