موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
طراحی شمع درجا

ظرفیت کل:
42،000 تن (شش کندوی هفت هزار تنی)

نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان همدان – اسدآباد
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده