جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی پوشش فلزی چاله تخلیه

ظرفیت کل: 40،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان خوزستان – دزفول
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.