موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون – چاله تخلیه – چاله الواتوار
طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل:
28،000 تن (هشت کندوی سه هزارو پانصد تنی)

نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران – بندر نوشهر
وضعیت پیشرفت پروژه: اتمام عملیات اجرایی