موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون – چاله تخلیه – چاله الواتوار
طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 35،000 تن (ده کندوی سه هزارو پانصد تنی)

نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران – بندرامیرآباد
وضعیت پیشرفت پروژه: در حال اجرا