موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون – چاله تخلیه – چاله الواتوار

طراحی سازه فلزی برج کار

 

ظرفیت کل: 35000 تن
تعداد سیلوها: ده کندوی سه هزارو پانصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران – بندرامیرآباد
پیشرفت پروژه: در حال اجرا