جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی فونداسیون و سیلوهای ذخیره غلات
ظرفیت کل: 100،000 تن
تعداد سیلوها: دوازده کندوی هشت هزار و سیصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت:  استان خوزستان- بندر امام
پیشرفت پروژه:  پروژه :به بهره برداری رسیده

.