موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 48،000 تن
مشخصات:
  • شش کندوی هشت هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان هرمزگان، حاجی آباد
وضعیت: در دست اجرا

.

.

.

.

.