جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی دیواره های حائل بتنی طراحی سازه سوله طراحی سازه مرکب پوشش سقف زیر زمین
موقعیت : استان تهران – تهران
وضعیت پیشرفت: پروژه :  به بهره برداری رسیده