موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی کارخانه ماکارونی و سیلوهای فلزی ذخیره آرد

موقعیت: استان البرز – کرج
وضعیت پیشرفت پروژه: آماده بهره برداری