موضوع پیمان:
طراحی و اجرای سازه فلزی سکوی سیلوهای صادرات شرکت پاسارگاد نور آسیا

موقعیت: استان مازندران – بندر نوشهر
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده