موضوع پیمان:
طراحی و اجرای سازه فلزی سکوی سیلوهای صادرات شرکت پاسارگاد نورآسیا

موقعیت: استان مازندران – بندر امیرآباد
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده