موضوع پیمان:
طراحی و اجرای سازه فلزی برج کار و سکوی سیلوهای صادرات

موقعیت: استان خوزستان – بندر امام
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده