موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی کارخانه آرد و سیلوهای
گندم و آرد مجاور کارخانه

موقعیت: استان لرستان – الشتر
وضعیت پیشرفت پروژه: در حال اجرای اسکلت