جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی بانجی جامپینگ به ارتفاع 42 متر
موقعیت : استان تهران – تهران
وضعیت پیشرفت پروژه : به بهره برداری رسیده