موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی ساختمان برج کار

موقعیت: استان یزد- یزد
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهرداری رسیده