موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات با ظزفیت 30000 تن
مشخصات: دو کندوی 15000 تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان زنجان –  زنجان
وضعیت: به بهره برداری رسیده