سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ساحل قو

موضوع پیمان: تحکیم خاک زیر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
موقعیت: استان مازندران- سلمانشهر
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

سیلوی ذخیره گندم آلما گل سیلوی گنبد

موضوع پیمان: تحکیم خاک زیر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
موقعیت: استان گلستان-گنبد کاووس
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اطهر مراغه

نام پروژه: سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اطهر

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

ظرفیت کل: 20000 تن

تعداد سیلوها: چهار کندو پنج هزار تنی

نوع فونداسیون: گسترده

موقعیت: استان آذربایجان شرقی-مراغه

پیشرفت پروژه: بهره برداری شده