موضوع پیمان: طراحی و اجرای سازه فلزی سکوی سیلوهای صادرات
 موقعیت: استان مازندران، ساری
وضعیت: به بهره برداری رسید

.

.