موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 60،000 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی هفت هزارُ پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله برج الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
  • ساختمان تولید
  • ساختمان کیسه گیری
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان خراسان شمالی، سرخس
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.