موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون سیلوها ، طراحی سازه فلزی برج کار
ظرفیت کل: 30000 تن
تعداد سیلوها: پنج کندوی شش هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان خوزستان – اهواز
پیشرفت پروژه: سال 1388به بهره برداری رسیده است.