جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها:  هشت کندوی شش هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون:  گسترده
موقعیت: استان تهران – پاکدشت
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.