جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی ساختمان های جنبی

ظرفیت کل: 45،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی هفت هزار وپانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان فارس – ارسنجان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.