جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها:  چهار کندوی هفت هزاروپانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی (با شمع)
موقعیت: استان تهران – کهریزک
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.