جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 2،500 تن
تعداد سیلوها: دو کندوی هزار تنی و دو کندوی دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان اصفهان – اردستان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.