جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار ساختمان های جانبی

ظرفیت کل: 100،000 تن
تعداد سیلوها: شانزده کندوی شش هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت:  استان اردبیل –  اردبیل
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.