موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل:
50،000 تن (هشت کندوی شش هزار و دویست تنی)

نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مرکزی – فراهان
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده