.

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی سازه فلزی برج کار
ظرفیت کل: 9000 تن
تعداد سیلوها: سه کندو سه هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان لرستان – بروجرد
پیشرفت پروژه: : به بهره برداری رسیده

 

 

 

.

.

.