موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات

طراحی سایت جانمایی سیلوها و ساختمان اداری

ظرفیت کل: 60.000 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی هفت هزار و پانصد تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان خوزستان، شوش
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.