موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره آرد، سبوس و گندم
مشخصات: ۲ کندوی گندم

۲ کندوی سبوس

۶ کندوی آرد

نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان فارس – فسا
وضعیت: به بهره برداری رسیده