جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 100،000 تن
تعداد سیلوها:  دوازده کندوی هشت هزار و سیصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان تهران
پیشرفت پروژه: آماده بهره برداری

.

.

.

.