جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 40،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان گلستان – آزاد شهر
پیشرفت پروژه: آماده بهره برداری

.

.

.