موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی سازه فلزی برج کار
ظرفیت کل: 42000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی هفت هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان آذربایجان شرقی – تبریز
پیشرفت پروژه: بهره برداری شده