موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 20000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندو پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان آذربایجان شرقی-مراغه
پیشرفت پروژه: بهره برداری شده