موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی سازه فلزی برج کارطراحی سایت جانمایی سیلوها وساختمان های اداری
ظرفیت کل: 54000 تن
تعداد سیلوها: شش کندو نه هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان لرستان – بروجرد
پیشرفت پروژه: فونداسیون ها اجرا شده – آماده نصب بدنه فلزی