موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی سازه فلزی بوجاری و طراحی و اجرای تحکیم زمین با روش احداث میکرو پایل
ظرفیت کل: 50000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندو شش هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان گلستان – گنبد
پیشرفت پروژه: سال 1389به بهره برداری رسیده است.