موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها ، طراحی ساختمان فلزی برج کار
ظرفیت کل: 30000 تن
تعداد سیلوها: شش کندو پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان خراسان رضوی-مشهد
پیشرفت پروژه: سال 1386به بهره برداری رسیده است.