سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی گنج نامه همدان

استان همدان - به بهره برداری رسیده

سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی باشگاه انقلاب

استان تهران - به بهره برداری رسیده

سازه بانجی جامپینگ مجموعه تفریحی توچال

استان تهران - به بهره برداری رسیده